برچسب: در اجاره اشیاء

ماده 468 قانون مدنی

ماده ۴۶۸ قانون مدنی در اجاره ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 471 قانون مدنی

ماده ۴۷۱ قانون مدنی برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 472 قانون مدنی

ماده ۴۷۲ قانون مدنی عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 473 قانون مدنی

ماده ۴۷۳ قانون مدنی لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 474 قانون مدنی

ماده ۴۷۴ قانون مدنی مستأجر میتواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. منبع:

توضیحات بیشتر »

ماده 475 قانون مدنی

ماده ۴۷۵ قانون مدنی اجاره ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای

توضیحات بیشتر »

ماده 476 قانون مدنی

ماده ۴۷۶ قانون مدنی موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر

توضیحات بیشتر »

ماده 477 قانون مدنی

ماده ۴۷۷ قانون مدنی موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده ی مطلوبه را بکند. منبع: مرکز پژوهش های

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi