برچسب: در اثر معاملات

ماده 226 قانون مدنی

ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای

توضیحات بیشتر »

ماده 227 قانون مدنی

ماده ۲۲۷ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ی علت

توضیحات بیشتر »

ماده 228 قانون مدنی

ماده ۲۲۸ قانون مدنی در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم میتواند با رعایت مادهی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت

توضیحات بیشتر »

ماده 230 قانون مدنی

ماده ۲۳۰ قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او

توضیحات بیشتر »

ماده 231 قانون مدنی

ماده ۲۳۱ قانون مدنی معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶. منبع: مرکز

توضیحات بیشتر »

ماده 232 قانون مدنی

ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.۲-شرطی که در آن نفع و فایده

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi