برچسب: تبصره

تبصره یک ماده 186 ق.م.م.

تبصره یک ماده ۱۸۶ ق.م.م. شماره: ۴۳۲۱۶/۲۳۰/د تاریخ:۱۵/۰۶/۱۳۸۸ پیوست: دارد   دستورالعمل   ۵۲۲ تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ۸۸ م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی

توضیحات بیشتر »

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن شماره:۲۸۲/م تاریخ:۲۲/۰۴/۱۳۸۸

توضیحات بیشتر »

اصلاحیه ماده 42آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

اصلاحیه ماده ۴۲آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۹قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن   شماره:۶۶۰۹/۲۰۰ تاریخ:۳۱/۰۳/۱۳۹۱ پیوست: بخشنامه ۰۱۷ ۹۱ ماده ۲۱۹ م   مخاطبین/ذینفعان

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi