برچسب: برگشت هزینه ها موضوع ماده 148

برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی

برگشت هزینه ها موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی  نمونه آرای شعب شماره: ۱۲۰۱/۴/۳۰ تاریخ: ۲۳/۰۲/۱۳۸۰

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi