نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/4862 تاریخ 1382/06/11

اجرای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

اجرای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

ادامه مطلب