بخشنامه شماره 13655 تاریخ 1390/10/13

عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ادامه مطلب