هیأت های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت واقعیت امر خطر خود را مبنی بر تأیید دفاتر قانونی اعلام نمایند.

هیأت های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت واقعیت امر خطر خود را مبنی بر تأیید دفاتر ...

ادامه مطلب