برچسب: اعطای معافیت

اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان

اعطای معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان   شماره: ۷۵۹۸/۲۰۱ تاریخ:۲۰/۱۰/۱۳۸۲ پیوست:   شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی:

توضیحات بیشتر »

اعطای معافیت ماده 132 وتبصره 4 آن وماده 141 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

اعطای معافیت ماده ۱۳۲ وتبصره ۴ آن وماده ۱۴۱ قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی نمونه آرای شعب شماره: ۷۷۳۲/۲۰۱ تاریخ:۲۴/۱۰/۱۳۸۲

توضیحات بیشتر »

اعطای معافیت تبصره 6 ماده 132- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

اعطای معافیت تبصره ۶ ماده ۱۳۲- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها نمونه آرای شعب شماره: ۷۸۰۰/۲۰۱ تاریخ:۲۸/۱۰/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ

توضیحات بیشتر »

اعطای معافیت ماده 132 اولویت یک به کالای تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: یزد

اعطای معافیت ماده ۱۳۲ اولویت یک به کالای تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: یزد  نمونه آرای شعب شماره: ۹۸۶۱/۲۰۱ تاریخ: ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ پیوست:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi