نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/7122 تاریخ 1382/09/30

رعایت تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: خراسان

رعایت تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: خراسان

ادامه مطلب