نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/7106 تاریخ 1382/09/30

تعیین مالیات اجاره برای ملک مورد استفاده شرکت- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: قزوین

تعیین مالیات اجاره برای ملک مورد استفاده شرکت- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: قزوین

ادامه مطلب