نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/7100 تاریخ 1382/09/30

استرداد اضافه پرداختی مالیات وتهاتر با سهم شهرداری- منبع مالیات: مالیات اضافی- اداره کل مربوط: استان تهران

استرداد اضافه پرداختی مالیات وتهاتر با سهم شهرداری- منبع مالیات: مالیات اضافی- اداره کل مربوط: استان تهران

ادامه مطلب