نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/5237 تاریخ 1381/06/31

صدور رأی مشروط توسط هیأت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ارومیه

صدور رأی مشروط توسط هیأت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ارومیه

ادامه مطلب