برچسب: اجرای مفاد ماده 139

اجرای مفاد ماده 139 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

اجرای مفاد ماده ۱۳۹ قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی  نمونه آرای شعب شماره:۸۱۸۱/ ۲۰۱ تاریخ: ۲۶/۰۹/۱۳۸۱ پیوست:   شماره و

توضیحات بیشتر »

اجرای مفاد ماده 139 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

اجرای مفاد ماده ۱۳۹ قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی  نمونه آرای شعب شماره: ۱۰۴۸۶/۲۰۱ تاریخ: ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ پیوست:   شماره و

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi