برچسب: اجرای معافیت

اجرای معافیت مندرج در ماده 81 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان

اجرای معافیت مندرج در ماده ۸۱ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان   شماره: ۴۱۵۸/۲۰۱ تاریخ:۱۹/۰۵/۱۳۸۲ پیوست:   شماره وتاریخ رأی

توضیحات بیشتر »

اجرای معافیت موضوع ماده 132 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

اجرای معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین   شماره: ۴۳۲۹/۲۰۱ تاریخ:۲۵/۰۵/۱۳۸۲ پیوست:   شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi