برچسب: آئین نامه

آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر،‌موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)‌قانون اساسی

آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر،‌موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)‌قانون اساسی شماره: ۵۸۳۹۵/ت۴۶۲۲۵ک مورخ: ۲۷/۰۳/۱۳۹۱ پیوست:

توضیحات بیشتر »

بطال ماده 2 آئین نامه نحوه اعطایی تخفیف های مالیاتی به آزادگان ضمیمه تصویب نامه 81/3/25

بطال ماده ۲ آئین نامه نحوه اعطایی تخفیف های مالیاتی به آزادگان ضمیمه تصویب نامه ۸۱/۳/۲۵ شماره:دادنامه ۳۵۱ تاریخ:۰۷/۱۱/۱۳۸۰ پیوست:   کلاسه پرونده:۸۰/۱۹۲ مرجع رسیدگی:

توضیحات بیشتر »

آئین نامه نحوه تنظیم ونگهداری دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: سمنان

آئین نامه نحوه تنظیم ونگهداری دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: سمنان شماره: ۷۰۷۶/۲۰۱ تاریخ:۳۰/۰۹/۱۳۸۲ پیوست:   شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی:

توضیحات بیشتر »

بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع مواد 132و 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان

بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع مواد ۱۳۲و ۱۳۸ قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان شماره: ۶۲۷۱/ ۲۰۱ تایخ:۱۳/۰۸/۱۳۸۲ پیوست: شماره و تاریخ

توضیحات بیشتر »

کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس شماره: ۶۳۰۹/۲۰۱ تاریخ:۱۷/۰۸/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ

توضیحات بیشتر »

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره 3 ماده 226 ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۲۶ ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز شماره: ۶۴۵۷/۲۰۱ تاریخ:۲۶/۰۸/۱۳۸۲ پیوست: شماره

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi