نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/7076 تاریخ 1382/09/30

آئین نامه نحوه تنظیم ونگهداری دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: سمنان

آئین نامه نحوه تنظیم ونگهداری دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: سمنان

ادامه مطلب

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/6309 تاریخ 1382/08/17

کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

ادامه مطلب

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/6457 تاریخ 1381/08/26

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره 3 ماده 226 ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره 3 ماده 226 ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهوا...

ادامه مطلب