قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 103

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 103

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۱۰۳  وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت­نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد (۵%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر […]

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 102

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 102

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۱۰۲ در مضاربه‌، عامل (مضارب‌) مکلف است در موقع ‌تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم ‌صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی ‌واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط […]

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 101

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 101

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۱۰۱  درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. […]

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 100

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 100

‌قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۱۰۰  مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به […]

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 99

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 99

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۹۹ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ( ۷۶) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی ‌آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد ازلحاظ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود. تبصره ـ […]

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 97

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 97

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۹۷  در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و […]

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 95

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۹۵ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی […]

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 94

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 94

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۹۴ درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌. منبع:سازمان امورمالیاتی وزارت امور اقتصادی دارایی

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 93

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 93

 درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۹۳ تبصره ـ درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری […]

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 92

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 92

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۹۲  پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.(۱) ۱.به موجب بند(۲۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، تبصره ماده (۹۲) قانون حذف ‌شد.“تبصره ماده ۹۲ ـ بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و […]