خبرهای مالی و مالیاتی

شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نسبت به درآمد ابرازی بیمارستان ها

شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نسبت به درآمد ابرازی بیمارستان ها

بازگشت به نامه های شماره ۲۵۷/۳۴۱۷ د مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ و شماره ۲۵۷/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ در ارتباط با ابهامات مطروح...

ادامه مطلب

عدم امکان برخورداری درآمدهای حاصل از اجاره شرکت های تعاونی روستایی ... موضوع رای یادشده از معافیت مالیاتی

عدم امکان برخورداری درآمدهای حاصل از اجاره شرکت های تعاونی روستایی … موضوع رای یادشده از معافیت مالیاتی

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۶۲۴ - ۱۶۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی وحدت رویه آن هیأت ...

ادامه مطلب

اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات باستناد ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ضمن توجه به دادنامه های مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات باستناد ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ضمن توجه به دادنامه های مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فصل چهارم تکالیف مؤدیان در خصوص ارسال فهرست معاملات ماده ۹ اشخاص زی...

ادامه مطلب

نحوه اجرای مفاد بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

نحوه اجرای مفاد بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

نحوه اجرای مفاد بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش...

ادامه مطلب

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص سوءاستفاده از صندوق‌های قرض‌الحسنه برای فرار مالیاتی هشدار داد.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص سوءاستفاده از صندوق‌های قرض‌الحسنه برای فرار مالیاتی هشدار داد.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص سوءاستفاده از صندوق‌های قرض...

ادامه مطلب