دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل د/7170/200 تاریخ 1401/02/11

دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (244) قانون مالیات ­های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

شماره دستورالعمل:200/7170/د

ادامه مطلب