تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 20076/ت30983ه تاریخ 1383/04/21

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص جایگزین بند “ ب ” ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص جایگزین بند “ ب ” ماده (1) آیین نامه اجرایی ...

ادامه مطلب