تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 56420/ت59994هـ تاریخ 1401/04/07

اصلاح بند (5) ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل)تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 170039/ ت59661 هـ مورخ 1400/12/24

اصلاح بند (5) ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)...

ادامه مطلب

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 73501/ت 60114هـ تاریخ 1401/05/03

حذف عبارت «حد اکثر تا پایان دی ماه سال 1400» و تبصره ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

حذف عبارت «حد اکثر تا پایان دی ماه سال 1400» و تبصره ماده (7) آیین ن...

ادامه مطلب

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 83877/ت60021هـ تاریخ 1401/05/19

اعلام فهرست اقلام با مصارف صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی و امنیتی جزء 17 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

اعلام فهرست اقلام با مصارف صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی و امنیتی جزء 1...

ادامه مطلب