فرم های مالیاتی مربوط به مالیات بر ارث قانون جدید

دانلود فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 6 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

دانلود فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 6 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 6 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

ادامه مطلب

دانلود فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 5 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31

دانلود فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 5 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31

فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 5 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31

ادامه مطلب

دانلود فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 4 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

دانلود فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 4 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 4 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

ادامه مطلب

دانلود فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 3 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31

دانلود فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 3 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31

فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 3 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31

ادامه مطلب

دانلود فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 2 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 2 ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

ادامه مطلب

دانلود کاربرگ (فرم) نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

کاربرگ (فرم) نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

ادامه مطلب

دانلود کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

دانلود کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

ادامه مطلب