گواهی تبصره (1) ماده 186

گواهی تبصره (۱) ماده ۱۸۶


 

 

شماره:۴۷۴/۲۰۰

تاریخ: ۲۱/۱/۱۳۹۲

پیوست:

 

بخشنامه

 

۰۸۸

۹۱

۱۸۶

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره(۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

 با توجه به اطلاعات واصله در خصوص نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و برخی ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه برخورد با موارد نقص  در استعلام دریافتی از بانکها/موسسات اعتباری، به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی مودیان، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و نیز تکریم مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند در فرآیند صدور گواهی فوق الذکر موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:

۱- هر گونه استعلام بانک ها/موسسات اعتباری در خصوص تبصره موصوف، حتی اگر مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی باشد نیز از مودی دریافت، ثبت و پاسخ آن طبق مقررات برای بانک/ موسسه اعتباری مربوطه ارسال شود.

۲- بر اساس تبصره(۱) ماده ۱۸۶قانون مالیات های مستقیم، صدور گواهی موصوف،منوط به وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک یا موسسات اعتباری و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده از سوی مودی است. لذا عدم تسلیم اظهارنامه توسط مودی،وجود مغایرت میان صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و اظهارنامه مودی و یا عدم ارایه پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات به اداره امور مالیاتی ذیربط،مانع از صدور گواهی فوق نمی باشد.

۳- در اجرای بند(ب) ماده (۳) ضوابط اجرایی تبصره مذکور، چنانچه استعلام دریافتی از بانک ها/ موسسات اعتباری منضم به صورت های مالی نباشد و یا به علت بدهی مالیاتی قطعی مودی، صدور گواهی برای وی ممکن نباشد،ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بخشنامه شماره ۲۱۰۱۸/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ حداکثر ظرف ۳ روز از تاریخ دریافت استعلام،مراتب عدم صدور گواهی را در چارچوب فرم اعلام بدهی مالیاتی(به شناسه۳۱۷۰) به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند.

۴- در صورت درج ناقص اطلاعات هویتی مودی در نامه استعلام، ضروری است اداره امور مالیاتی مراتب عدم صدور گواهی و دلایل آن را به صورت مکتوب، حداکثر ظرف ۳ روز از تاریخ دریافت استعلام به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند.

۵- در صورت خودداری بانک ها یا موسسات اعبتاری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مودی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای(۳)و(۴) فوق الذکر عمل شود. در اینگونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/موسسه اعتباری              می بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند:

اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی،با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک/ موسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ موسسه اعتباری، معرفی نماید.

اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید:

الف)با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم،جریمه ای معادل یک درصد(۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.

ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید.

پ) بانک ها/ موسسات اعبتاری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی(اعم از بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر،هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مودی و جرائم متعلقه می بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانونی، وصول گردد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:۱- داخلی                  ۲- خارجی

مرجع پاسخگو:دفتر خدمات مودیان

تـاریـخ اجـراء: از تاریخ ابلاغ

مدت اجراء: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی(چارگون)

         

 

 

 

 

 

شماره: ۲۱۰۱۸ /۲۰۰
تاریخ: ۲۵/۱۰/۱۳۹۱
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۸۰
۱۳۹۱
۱۸۶
م
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۳ ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز ارسال نشود بانک یا موسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجددا تأکید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف ۳ روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیما به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانکها و سایر موسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده ۳ ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه ۳۱۷۰) برای بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.
مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی               2- خارجی
مرجع پاسخگوئی: دفتر خدمات مودیان
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء: مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:‌دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی و سیستمی (چارگون)
 
 
 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۸۶- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارا…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi