رای شوراها, قوانین وابسته مالیاتی

*کمک عائله مندی

رای شورا شماره 30/4/3044 تاریخ 1371/04/24

*کمک عائله مندی


 

شماره :3044/4/30
تاریخ :24/04/1371
پیوست:
 
گزارش شماره 611/5/30- 1/3/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/4/1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله معافیت یا عدم معافیت کمک هزینه عائله بندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255ق . م . م پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر بشرح آتی دراین خصوص اعلام رای می نماید: رای اکثریت نظر به اینکه تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در باره ” کمک هزینه عائله بندی ” مقرر در ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صدق نمی نماید ، وجوه مذکور که به عنوان کمک هزینه به عائله و اولاد مستخدمین شاغل و غیرشاغل وحتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد، از شمول فصل مالیات بردرآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد.
 
علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  محمود حمیدی – محمد رزاقی-  مجید میرهادی – علی اکبرنوربخش-  علی اصغر محمدی.
 
 نظر اقلیت :
باتوجه به تعاریف مقرر در ماده 83قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و نظربه اینکه پرداخت وجوه به کارکنان تحت عنوان هزینه عائله – مندی و اولاد مستخدمین در اجرای ماده 9 قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره آن در رابطه با استخدام کارمند می باشد و از طرفی در ماده91 قانون مالیاتهای مستقیم معافیتی برای این قبیل وجوه پیش بینی نشده است لذا مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد.
 
محمد تقی نژاد عمران-  محمد علی سعیدزاده
 
مواد قانونی وابسته
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *