آئین نامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

کمک به بسیج هزینه قابل قبول است

ایین نامه ه33413ت/27955 تاریخ 1384/05/08

شماره آیین نامه:

27955/ت 33413هـ

تاریخ آئین نامه :

1384/05/08

کمک به بسیج هزینه قابل قبول است


 

شماره:27955/ت 33413هـ
تاریخ:08/05/1384
پیوست:دارد
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وامور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
 
آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم  توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 
ماده 1- کلـیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی می توانند به منظور تقویت و توسعه رده های مـقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث و سایر کمک ها در اجرای برنامه) و تقویت و توسعه پاسـگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند وهزینه های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
ماده 2- هـزینه احـداث یا خرید امـکانات مورد نـیاز رده های پایـگاه های مـقاومت، پاسـگاه ها یا کلانتری های انتـظامی باید صرف و یا به یکی از رده های ذیل تحویل وگواهی هزینه دریافت شود.
رده های مقاومت بسیج وپاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از:
 الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها وروستاها، شرکت ها وکارخانه ها، ادارات، مدارس ومراکز آموزش عالی تشکیل می گردند.
ب- کانون فرهنگی – ورزشی – مساجد
پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مزبور در بند (الف) این ماده را عهده دار هستند.
 ت- مراکزمقاومت بسیج محلات واقشار وصنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند.
ث- کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند ویا وجود دارند.
ج- مراکز اردویی، آموزشی وفرهنگی بسیج که در شهرها واستان ها وجود دارندیا تشکیل می گردند.
چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – این کـمک ها و هزینه ها ویژه رده های مـقاومت بسیج و پاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد ونمی توان آن را در راستای مناطق و نواحی و پادگان آموزشی کادر ووظیفه هزینه نمود.
ماده 3– مصادیق کمک ها وهزینه ها به شرح زیر تعیین می شود:
 الف- بسیج
1-  وجوه نقدی.
2- کالا واجناس ومصالح ویا حواله های آن.
3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی وتخصصی، رفاهی، ترابری، و تأسیساتی وساختمانی.
4- احداث بنا وواگذاری ساختمان وزمین وکمک به باز سازی ونوسازی
5- سایر هدایا ونیازمندی ها.
تبصره – لیست سایر کمک ها وهدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین وبه رده های مقاومت اعلام ویک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام ویک نسخه به وزارت امـور اقـتصادی ودارایـی ارسال می گردد.
ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی.
 احداث بنا وواگذاری ساختمان، زمین وتجهیزات، وسایط نقلیه وتعمیر و نگهداری.
ماده 4- مصادیق ومحل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود:
 الف- احداث، تکمیل، بازسازی وتعمیر ونگهداری ساختمان ها وتأسیسات رده ای مقاومت.
ب- تأمین امکانا ت وتجهیزات مورد نیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی.
پ- هزینه های اجرای برنامه رده های مقاومت بسیج.
ت- هزینه های ایجاد وتوسعه رده های مقاومت جدید.
ث- هزینه تشویق وترغیب خیرین تبلیغات مربوط.
ج- هزینه تقویت وتوسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی.
ماده 5- رده های مقاومت بسیج موظفند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی وحقوقی ومعادل ریالی آن را گواهی ورسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده ویک نسخه آن را به اداره دارایی محل ویک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند.
ماده 6- نیروی مقاومت بسیج وـنیروی انتـظامی موظفند قبوض متـحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند.
 تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت اطلاع واقدام مقتضی ارسال می شود.
تبصره 2- وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید.
ماده 7– نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آئین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه و به رده های تابع ابلاغ نمایند.
 
 
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *