کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور

کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور


شماره:۶۷۱۷۷

تاریخ:۲۴/۰۹/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۵۸
۸۸
مادتین ۱۱۹،۸۲ و ۱۲۷
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
 
موضوع
کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور
تصویر اظهارنظر شماره ۱۴۴۹۸- ۲۰۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۲۷/۱۱/۸۰ مبنی بر اینکه:«کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع بند ۲ ماده ۳ آئین نامه موضوع مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیئت محترم وزیران،با مدنظر قرار دادن مقررات مواد  82 و ۱۱۹ و با عنایت به مفاد بند الف ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد» جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:×              2- خارجی:×
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۸
تاریخ اجراء:۱/۱/۱۳۸۶(با توجه به تفسیری  بودن اظهار نظر فوق الذکر)
مدت اجراء:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
شماره:۱۴۴۹۸/۲۰۱
تاریخ:۱۰/۰۸/۱۳۸۸
پیوست:
 
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی
 
گزارش شماره ۵۶۹۰۴/۲۱۰/ص مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان منضم  به تصویر نامه شماره ۱۴۵/۲۳۲ مورخ ۸/۲/۸۸ مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ ۴/۸/۸۸ شورای عالی مالیاتی مطرح است،مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالا به قرار زیر می باشد:
از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند ۲ ماده ۳ آئین نامه موضوع مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۲/۶/۸۶ هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از جهت مقررات بند(الف) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق، اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است.
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی،چون به صراحت آئین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد. لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد ۸۲و ۱۱۹ و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده ۱۲۷ قانون موصوف پرداختی مذکور  از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد.
 
محمد علی سعیدزاده                                                  بهروز دادخواه تهران                          محمد رضا مددی
غلامعلی آبائی                                                             رضا سعیدی امجد                            علی محمد بصیرت
غلامرضا نوری                                                              اسماعیل ملکان                               محمد علی تراب زاده
 
 
شماره:۱۲۱۴۴/۲۰۱
تاریخ:۱۰/۰۸/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
 
با احترام عطف به دستور مورخ ۱۸/۶/۸۸ رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در هامش گزارش شماره ۵۶۹۰۴/۲۱۰/ص مورخ ۱۷/۶/۸۸ معاون محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع در خصوص ابهام موجود از لحاظ شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،تحت عنوان سود متعلق به تسهیلات بانکی،در اجرای مقررات بند ۲ ماده ۳ مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران، مراتب در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ ۴/۸/۸۸ شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به تنظیم صورتجلسه شماره ۱۴۴۹۸- ۲۰۱ مورخ ۱۰/۸/۸۸ گردید که نسخه از آن جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی ایفاد می گردد.
 
محمد علی سعید زاده
رئیس شورای عالی مالیاتی
 
 
 
 
شماره:۵۶۹۰۴/۲۱۰/ص
تاریخ:۱۷/۰۶/۸۸
پیوست:
 
جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
 
احتراما
عطف به مرقومه مورخ ۸/۲/۱۳۸۸ معاون محترم عملیاتی هامش نامه شماره ۱۴۵/۲۳۲ مورخ ۸/۲/۸۸ مدیر کل محترم دفتر امور تشخیص مالیاتی،همانگونه که مستحضرند بر اساس بند ۲ ماده ۳ آئین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،موضوع مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت ۳۷۹۰۹ هـ مورخ ۱۲/۶/۸۶ هیأت محترم وزیران مبالغی تحت عنوان کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به  کارمندان  واجد  شرایط  و  متقاضی  انتقال پرداخت می گردد.
از آنجا که در ارتباط با شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه مذکور اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مراجع مالیاتی مطرح می گردد،خواهشمند است دستور فرمایید به منظور رفع ابهام و اعمال رویه در سطح سازمان متبوع،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به مبالغ دریافتی به شرح فوق از حیث بند (الف) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،مراتب در اجرای بند(۲) ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ جهت اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
شماره:۱۴۵/۲۳۲
تاریخ:۰۸/۰۲/۱۳۸۸
پیوست:
 
جناب آقای شکری
معاون محترم عملیاتی
 
احتراما،بازگشت به دستور هامش نامه شماره ۳۱۶۷۹۹/۳/۱۰۹/۳۵ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت تسهیلات یارانه به کارمندان واجد شرایط انتقالی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرها کشور بدینوسیله به استحضار می رساند:
نظر به اینکه پرداختی فوق از امورمصرح در ماده ۸۲ ق.م.م نمی باشد لذا مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی گردد،و از طرفی چون در صدر ماده «۱» آیین نامه ایجاد تسهیلات مذکور کلمات حمایت و تسهیلات و بند «۲» ماده ۳ آیین نامه عبارت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی درج گردیده لذا به نظر این دفتر پرداختی هایی که در این خصوص به کارمندان واجد شرایط انتقالی صورت می گیرد از آنجایی که هدف قانونگذار تشویق و ترغیب کارمندان برای انتقال به سایر شهرها می باشد به استناد بنند الف ماده ۱۲۷ ق.م.م. بوده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز نمی باشد.
مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می گردد.
 
محمد تقی پاکدامن
مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی
 
 
 
شماره:۳۱۶۷۹۹/۳/۱۰۹/۳۵
تاریخ:۰۴/۱۲/۱۳۸۷
پیوست:
 
با سلام
احتراما با عنایت به بند ۱ ماده ۴ تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران موضوع پرداخت تسهیلات یارانه ای به کارمندان واجد شرایط انتقالی از کلانشهرها،خواهشمند است در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات از پرداختی فوق الذکر اعلام نظر فرمایند.
 
 
مهدی پروین
ذیحساب و مدیر کل امور مالی
 
شماره:۹۸۹۷۹/۱۰۰
تاریخ:۲۹/۰۷/۱۳۸۶
پیوست:
 
 
« بخشنامه به تمام وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری»
 
در اجرای ماده (۵) آیین نامه ایجاد تسهیلات برای انتقال شاغلان دستگاه های دولتی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت ۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای مفاد تصویب نامه مذکور،بدین وسیله امر تشخیص و تأیید موارد استثنا مرتبط با موضوع انتقال کارکنان در حوزه مسئولیت و مأموریت هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری و موسسات و شرکت های وابسته، به وزرای محترم و همچنین سازمان محترم و رییس جمهور تفویض می شود.
 
 
امیر منصور برقعی
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
 
 
شماره:۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ هـ
تاریخ:۱۲/۰۶/۱۳۸۶
پیوست:
 
 
وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
 
” آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و
کلانشهرها به سایر شهرهای کشور”
 
 
ماده۱- حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل تمامی کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی،بانکها، موسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها(تهران- مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز)به سایر نقاط کشور را داشته باشند،می باشد.
تبصره- انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (۵۰کیلومتری)سایر کلانشهرها در قالب این آیین نامه ممنوع است.
 
ماده۲- متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند:
۱- قبل از پایان سال ۱۳۸۵ در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.
۲- تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال ۱۳۸۶ به بعد باشد.
۳- حداقل پنج(۵) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده(۱۵) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.
تبصره- اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.
 
ماده۳- متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره مند می گردند.
۱- واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.
تبصره- واگذاری زمین در قالب این آیین نامه  مشمول مقررات ممنوعیت  واگذاری کسانی که قبلا  از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده  باشند  نمی باشد.
۲- کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می گردد.
 
 
مقصد انتقال کارمند
قدرالسهم زمین واگذاری
 به هر کارمند(متر مربع)
تسهیلات پرداخت شده جهت احداث مسکن
(میلیون ریال)
کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند (میلیون ریال)
شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله (۱۵۰)کیلومتراز حریم و سایر کلانشهرها تا فاصله(۵۰)کیلومتر از حریم کلانشهرها
 
 
۱۲۰
 
 
۱۲۰
 
 
۴۰
شهرهای با جمعیت(۲۰۰) هزار نفر و بیشتر
۱۵۰
۱۳۰
۵۰
سایر شهرها
۱۸۰
۱۴۰
۵۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تبصره۱- چنانچه همسر  کارمند نیز  حائز شرایط  انتقال در چارچوب این آیین نامه باشد، امتیازات جدول  فوق به  میزان سی درصد (۳۰%) افزایش می یابد.
تبصره۲- واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد.
۳- هزینه انشعابات آب،برق،گاز،فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.
۴- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری،آزاد،غیر انتفاعی،پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه – به جز شهرهای استان تهران- که رشته یاد شده را دارا باشند،منتقل خواهند شد.
تبصره- قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است.
۵- به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند،یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره های (۴)و (۷) ماده(۳)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۰- اعطا می گردد.
تبصره- در صورت انتقال کارمند و همسر وی،یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می گیرد.
۶- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین نامه،به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگروههای زودبازده، با اولویت بهره مند خواهد شد.
۷- به هر یک از کارکنان مشمول این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال،یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد.
 
ماده۴- کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:
۱- بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور،درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت و همزمان با انتقال،دستگاه مربوط،یارانه موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه،به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.
تبصره- در خصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند،بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود.
۲- جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل می گردند،توسط دستگاه ذیربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد.
۳- اعتبار حقوق،دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود.
تبصره- حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی(نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی)وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد.
ماده۵- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید.
 
ماده۶- چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (۳۰) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند،امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.
 
ماده۷- مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۲ ـ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در ایران برحسب …
 ماده ۱۱۹ ـ درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا ه…
 ماده ۱۲۷ – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف – کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارت…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi