قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*پیگیری دادیاران نسبت به تاخیر مراحل رسیدگی

20028366 460

*پیگیری دادیاران نسبت به تاخیر مراحل رسیدگی


 

شماره: 52932
تاریخ: 17/11/1369
پیوست:
 
جناب آقای افرا دادستان محترم انتظامی مالیاتی بنابه گزارشهای واصله ، بعضی ازماموران تشخیص مالیات با وجود یادآوری های مکرر وموکد ، درمقاطعی ازجریان تشخیص تاوصول مالیات ، از ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف وصدور وابلاغ برگ قطعی یااحاله وصول مالیات قطعی شده به اجراء درمواعد مقرر مسامحه نموده وگاهی مرحله ای ازکاررا که بموجب قانون یک ماه مهلت اقدام دارد، باچندین ماه تاخیر، انجام میدهند0 و چون اینگونه سهل انگاری ها بویژه درمورد پرونده هائی که متضمن مالیات قابل توجه میباشد، ازمصادیق تخلفات وتقصیرات موضوع بند الف ماده 264قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب اسفند 1366) بشمارمیرود، لذابرای مقابله جدی باچنین مواردی ، لازم است اقدامات زیر را معمول دارند: 1- به هریک ازادارات کل مالیاتی تهران یک نفرازآقایان دادیاران انتظامی مالیاتی اعزام وضمن استقراردرمحل موظف گردد تاخیراقدام درتشخیص ، قطعیت ووصول مالیات پرونده های مهم را به مدیرمربوط گزارش و موارد مقتضی را جهت بررسی علل و درصورت لزوم تعقیب متخلف به آن دادستانی اعلام نمایند 2- آقایان ممیزین کل مالیاتی ازجهت نظارت برانجام بموقع کارپرونده های ابوابجمعی خود مسئولیت مستقیم داشته اند ولازم است فهرست پرونده های مالیاتی مهم راکه نشان دهنده مراحل ومهلت اقدام هرپرونده میباشد، دردسترس داشته باشند 3- ضمن ترتیب هماهنگی قبلی دراین زمینه بامدیران مربوط، رونوشت این نامه نیز جهت اطلاع وفراهم نمودن زمینه اعمال نظارت آقایان دادیاران ، برای آنان ارسال گردیده است . ضمنا دستورفرمائیددرپایان هرماه ، موارد تاخیراقدام پرونده های مهم با مشخصات هرپرونده ، چگونگی پیشرفت کار درهریک ازادارات مالیاتی را به اینجانب گزارش نمایند.

 

 
 
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

 

 

مواد قانونی وابسته
  ماده 264- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *