بخشنامه شماره 50450 تاریخ 1374/09/06

*نگهداری چک و سفته

*نگهداری چک و سفته


شماره: 50450
تاریخ: 06/09/1374
پیوست:
گرچه به موجب بندهای 6 الی 11 و قسمت 2-2 دستورالعملهای اجرائی شماره 6885-12/6/1362 و 63000-11/12/1372 که به ترتیب برای ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها و ادارت کل مالیاتی تهران بزرگ مورد عمل می باشد , نحوه پرداخت مالیات غیرنقدی مودیان به صراحت مشخص و اعلام گردیده مع الاسف بعضا مشاهده شده است مسئولین و متصدیان وصول مأمورین تشخیص , چکها و سفته های دریافتی را بدون رعایت مفاد دستورالعملهای یادشده در پرونده مربوط نگهداری و از ارسال آن به واحد حسابداری خودداری می نمایند, که این امر علاوه بر تعقیب انتظامی متخلفین موجب تعقیب از طریق هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیز می باشد , لذا ضمن تاکید در اجرای دستورالعملهای مذکور مجددا متذکر می گردد ممیزین مالیاتی یا مامورین وصول در هیچ شرایطی حق نگهداری سفته ها یا چکهای مأخوذه از مودیان مالیاتی را نزد خود ندارند و میبایستی به محض دریافت اوراق مزبور بلافاصله نسبت به صدور رسید موقت ( طبق نمونه ) اقدام و نسخه اول را به عنوان رسید تحویل مودی یا نماینده وی نموده و یک نسخه را به انضمام چکها یا سفته ها و قبوض پرداخت مالیات مربوط به اداره حسابداری ذیربط تحویل و درنسخه دوم رسید دریافت و ضمیمه پرونده نمایند . ادارات حسابداری نیز موظفند کلیه چکها و سفته های مأخوذه از حوزه های مالیاتی یا ادارات وصول و اجرا را طی لیستی به بانک دارنده حساب خود با اخذ رسید تسلیم و اقدامات لازم را براساس وظائف تعیین شده در دستورالعمل فوق الذکر معمول دارند .
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
مواد قانونی وابسته
ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*نگهداری چک و سفته” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید