بخشنامه های مالیاتی

نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه فرم آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها

بخشنامه شماره 230/19133 تاریخ 1392/07/13

نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه فرم آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها


شماره: 19133 /230/د
تاریخ:13/07/1392
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
073
92
          272و104
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
موضوع
نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
 پیرو بخشنامه های شماره 27577/230/د مورخ 17/8/1391 و شماره 14977/230/د مورخ 3/6/1392 موضوع آیین نامه های اجرایی بند 39 قانون بودجه سال1391کل کشور و ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104)قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند 48 قانون بودجه سال1392کل کشوردر ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها،به پیوست نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه های مزبور که لازم است    بنگاه های اقتصادی در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد .
بدیهی است چنانچه هر یک از مودیان در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و نسبت به تکمیل جدول و اظهارنظر حسب مقررات ماده 10 آیین نامه مذکور در گزارش حسابرسی مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط در مهلت مقرر اقدام نموده باشند به منزله تسلیم فرم فوق الذکر خواهد بود.
حسین وکیلی
معاون مالیات های مستقیم
تاریخ اجرا:مطابق بخشنامه
مدت اجرا:مطابق بخشنامه 
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ:
سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903101 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شماره: 27577 /230/د
تاریخ: 17/08/1391
پیوست: دارد
بخشنامه
 
060
1391
بند 39 قانون بودجه سال 1391
ب
 
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی…
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
موضوع
آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها
به پیوست تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 هـ  مورخ 6/8/1391 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرائی بند 39  قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 19709 مورخ 9/8/1391 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. 
 
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
تاریخ اجراء: عملکرد سال 1391
مدت اجراء: مطابق آئین نامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره 39903101 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 
 
 
 
 
شماره: 154028/ت48319هـ
تاریخ: 06/08/1391
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/04/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.
ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
 
ماده2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1391 تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره1ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره2ـ دارایی‌های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره3ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال 1392 منظور نمایند.
 
ماده3ـ با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
 
ماده4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
 
ماده 5ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
 
ماده 6ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد. تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مــقــررات مـــاده (59) و تـبصـره‌های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.
 
ماده 7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
 
ماده 8ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره – تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
 
ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
 
ماده10ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:
الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفا برای سال تجدید ارزیابی)
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.
ج_ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.
 
ماده11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع بنـد (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
 
ماده12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
نوع:بخشنامه

 

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 104
خلاصه موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها

 

شماره: 14977 /230/د
تاریخ: 03/06/1392
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
062
92
ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی… مصوب 1391
س
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران                                                 
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی،ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به موجب ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 16/5/1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق،طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/6/1391 ابلاغ گردید، اینک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 هـ مـورخ 6/8/1391،تنفـیذ و به تـصویب هیـأت مـحترم وزیـران رسیـده اسـت با اعمـال اصـلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هیات محترم وزیران ابلاغ می گردد.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجرا : مطابق مصوبه
مدت اجرا : مطابق مصوبه
مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ:فیزیکی / سیستمی
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره 39903101 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی ک…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *