نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم

نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم


شماره: ۵۹۸۹ /۲۳۰/د

تاریخ:۲۸/۰۲/۱۳۹۰

پیوست:دارد

امور مالیاتی شهر تهران

امور مالیاتی استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استانها

موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم

به قرار اطلاع برخی از واحدهـای مالیاتی مفـاد بـخشنـامه های شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/۵/۳۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۸، ۲۶۹۷۲/۲۴۶۴/۵/۳۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۶۹ و ۴۳۶۹۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ مـعاون وقـت درآمـدهـای مـالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولـت بـوده و در اجـرای مـاده ۳۴ قـانـون ثـبت اسنـاد و امـلاک کـشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده ۱۸۷ ق.م.م را مطالبه می نمایند; در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده ۱۶۰ ق.م.م، باید صرفا با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.

ضروری است،روسای محترم امور مالیاتی با ارائه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل محترم به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند.

حسین وکیلی

معاونت مالیاتهای مستقیم

 

به موجب دادنامه ۲۶۶ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ این بخشنامه ابطال شد.

شماره: ۶۹۷۰/۱۸۷/۵/۳۰

تاریخ:۱۶/۰۲/ ۱۳۶۸

پیوست:

نظر به اینکه بموجب ماده ۱۶۰قانون مالیانهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوما یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفا با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده ۵۹ و ماده ۶۰ و یا ماده ۶۲ قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد . ۲- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال ۶۸ وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانونی نخواهد داشت .

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۲۶۹۷۲/۲۴۶۴/۵/۳۰

تاریخ: ۲۴/۰۶/۱۳۶۹

پیوست:

پیرو بخشنامه شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/ ۵/۳۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۸ چون بقراراطلاع برخی از حوزه های مالیاتی درخصوص نقل وانتقال که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی بوده و دراجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک میشود صدور گواهی انجام معامله را موکول به ارائه گواهی از اداره کل مالیات تعاون ملی مینمایند علیهذا متذکر میگردد که در موارد مذکور صرفا مالیات نقل وانتقال متعلقه اکتفاء و نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و مشخصات کامل مالک و ملک مورد انتقال رابه اداره کل مزبور و حوزه مالیاتی محل سکونت مودی(ازنظرمالیات سالانه املاک ) اعلام نمایند.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۴۳۶۹۴

تاریخ: ۱۱/۱۰/۱۳۷۶

پیوست:

بـطوریـکه مـلاحـظه مـی شـود بـرخـی از حـوزه هـای مـالـیاتی مـفاد بـخشـنامه هـای شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/۵-۳۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۸ و ۲۶۹۷۲/۲۴۶۴/۵/۳۰ مورخ ۲۴/۶/۶۹ را نادیده گرفته و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده ۱۸۷ را مطالبه مینمایند در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده ۱۶۰،در مورد املاک موضوع بخشنامه های مورد اشاره صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند . مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فورا گزارش نمایند .

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۶۰- سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به ‌استثنای صاحبان…
 ماده ۱۸۷- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi