رای شوراها

نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد سرقفلی در قانون مالیات تعاون ملی

رای شورا شماره 30/4/8732 تاریخ 1369/07/03

نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد سرقفلی در قانون مالیات تعاون ملی

شماره : 8732/4/30

مورخ : 3/7/1369


“رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “

نامه شماره 14044-13/5/1369مقام محترم معاونت رئیس جمهوردرامور حقوقی ومجلس عنوان جناب آقای دکترنوربخش وزیرمحترم اموراقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استنادبند3ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366درجلسه مورخ 18/6/1369 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مفادنامه مزبوراجمالاعبارت ازاین است که “چون درماده 2 قانون مالیات تعاون ملی حق واگذاری محل مقیدبه حق سرقفلی شده است فلذااخص ازحق واگذاری موضوع تبصره 2ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366می باشدزیرادرتبصره مزبورحق واگذاری محل اعم ازحق کسب وپیشه ویاحق تصرف محل ویاموقعیت تجاری ملک است .

نظریه شماره 1488-9/5/1363شورای محترم نگهبان نیزمویداین است که حق کسب و پیشه وتجارت غیرازسرقفلی است وباعنایت به اینکه حق سرقفلی اصولاقائم به مکان تجاری است نه اشخاص والالازم بودمحل مسکونی اشخاص حقیقی که حرفه و کسب دارندنیزمشمول سرقفلی گردد.علیهذااحتساب سرقفلی جزدارائی بیمارستان وکلینیک ومطب برای اجرای قانون تعاون ملی درصورتی امکان پذیر است که درمکان تجاری واقع شده باشدکه کاربری های تجاری نیزدرنقشه تفصیلی شهرهامشخص گردیده است .طبیعی است درغیراینصورت احتساب سرقفلی جز دارائی بیمارستان ،کلینیک ومطب مجوزندارد.”

هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشوروبررسی دراین خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید:

نظربه اینکه سرقفلی درقوانین مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و1366و قانون روابط موجرومستاجرکه ناظربه مورداست عنوان قانونی نداشته ویک مصطلح عرفی است ودرقوانین مرتبط مذکوربرای مفهوم موردنظر حسب موردتعابیر”حق واگذاری “و”حق کسب وپیشه “بکاربرده شده است ،لذا استنباط ازکلمه (سرقفلی )مندرج درماده 2قانون تعاون ملی برای بازسازی این است که کلمه مزبورجنبه تخصیصی نداشته وبه منظورتوضیخ معنای عرفی حق واگذاری می باشد.

بنابه مراتب بطورکلی درموردبیمارستان یادرمانگاه یامطب یا کلینیک درصورتی که درتاریخ 1/7/1367به لحاظ موقعیت ووضعیت خودحسب سوابق ومشابهات وعرف حاکم دارای ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی )بوده باشنداین ارزش بایدطبق بند2ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی جزاقلام مشمول مالیات قانون موردبحث محاسبه شود.

محمدتقی نژادعمران     علی اکبرسمیعی         محمدطاهر

محمدرزاقی            محمودحمیدی           علی اکبرنوربخش

علی اصغرمحمدی         محمدعلی سعیدزاده      مجیدمیرهادی

“مجموعه قوانین مالیاتی – تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375

انتشارات فرودسی ”                          صفحه 375-376

نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد سرقفلی در قانون مالیات تعاون ملی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *