بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها

نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها


شماره:46/93/200
تاریخ:09/04/1393
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
46
93
مواد 84 و85
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها
نظر به اینکه در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی وهمچنین کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها از سال 1388لغایت حال سوالاتی مطرح می باشد،به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیرضروری به ادارات امور مالیاتی،مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم متذکر می گردد:
1-در خصوص اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
در طی سالهای 1388 لغایت 1392
با توجه به حکم مقرر در جزء 4و5 قسمت(ب) بند 11قانون بودجه سال 1388 کل کشور و جزء(ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور،مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری،قضات،اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد(10%) خواهد بود.
بنابراین از آنجا که در بندهای فوق الذکر عبارت “اعضای هیئت علمی به طور عام مورد حکم قرار گرفته است،نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از بخش دولتی و خصوصی در سال های مذکور، طبق حکم مذکور در صدر ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 پس از کسر معافیت های مقرر در قانون موصوف و به نرخ مقطوع ده درصد (10%)خواهد بود” شایان ذکر است درآمد حقوق سایر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی(از جمله کادر اداری)در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده (85)قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون(42.000.000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (131) قانون یاد شده، مشمول مالیات خواهد بود.
2-در خصوص کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته
الف-در طی سالهای 1388و 1389
با توجه به احکام مقرر در جزء(5) قسمت(ب) بند 11و جزء (ز) بند 7 قوانین بودجه سالهای 1388و 1389 کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2)،(4)و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد(10%)و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور(شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها را نیز شامل می شود) بر اساس قسمت اخیر ماده (85) قانون فوق مشمول مالیات می باشد.
ب-در طی سالهای 1390و 1391
برای سالهای 1390و1391، با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور(از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها) به میزان ده درصد (10%) می باشد.
ج- برای سال 1392
برای سال 1392 نیز با عنایت به حکم مذکور در ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،صرفا مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و(2) و قسمت اخیر ماده(5)قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور(از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها)،در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مقرر، در طول برنامه مذکور(1394- 1390) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود. ولیکن در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها، درآمد حقوق کارکنان آنها در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده(131) این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود.
د- برای سال 1393
از ابتدای سال 1393 بر اساس بند(الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یکصدو بیست میلیون (120.000.000)ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد(20%)برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء: از سال 1388
مدت اجراء:نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902524 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *