بخشنامه شماره 211/951/12372 تاریخ 1385/04/11

نحوه محاسبه جریمه کسانی که مالیاتهای توفق شده را پرداخت نمی نمایند

نحوه محاسبه جریمه کسانی که مالیاتهای توفق شده را پرداخت نمی نمایند


 

شماره: 12372/951/211

تاریخ: 11/04/1385

پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
بقرار اطلاع واصله، علیرغم صراحت تبصره 1 ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80، در خصوص اعمال معافیت جریمه موضوع تبصره مذکور رویه های مختلفی اعمال می گردد. لذا موکدا یاد آور می گردد:
چنانچه مودیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره مذکور اقدام وبرگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از 80% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود. لکن در مواردی که مودیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام وبرگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده بشرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود.
ضمنا روسای امور مالیاتی موظفند، پس از انجام توافق با مودیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مودی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند. تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مودیان محترم فراهم گردد.
 
علی اکبر عرب مازار
مواد قانونی وابسته
 ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “نحوه محاسبه جریمه کسانی که مالیاتهای توفق شده را پرداخت نمی نمایند” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید