466 furniture social media post template 77 659

نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذیربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذیربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور


شماره : 160007 /ت 56282هـ

تاریخ : 1397/12/1

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 1397/11/28 به پیشنهاد شماره 238065 /57 مورخ 1397/11/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

1مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور ‌مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

 

 

 

ردیف

اشخاص متقاضی

شرکت دولتی بدهکار

مبلغ مورد تهاتر

(ریال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

1

10320476535

شرکت توسعه مسیر برق گیلان

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

523/606/345/744

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور‌ مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه شماره 251/5837/ص

مورخ

1397/08/30

2

10100009796

شرکت مدیریت تولید برق دماوند

شرکت برق منطقه ای سمنان

6/189/258/376

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور‌ مالیاتی جنوب استان تهران)

نامه شماره  146/19816/46

مورخ

1397/8/13

3

10862055038

شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

47/052/306/164

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور‌ مالیاتی استان یزد)

نامه‌ شماره 119/3098/ص

مورخ

1397/8/22

4

10320688781

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

242/413/489/775

سازمان خصوصی سازی

نامه‌ شماره 26238

مورخ

1397/10/4

5

10320831882

شرکت ساخت و بهره‌برداری انرژی نوین سبا نوین

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

16/923/347/329

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور‌ مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه‌ شماره ????/ ???/ ص

مورخ

1397/9/11

6

10320635028

شرکت تدبیرسازان سرآمد

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

726/659/775

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور‌ مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه‌ شماره 251/4663/ص

مورخ

1397/7/22

2 شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند.

3 سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و …) یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام کند.

4 به موجب ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 54036/ ت55413ه مورخ 1397/4/30 و احکام مشابه آن در قوانین بودجه سنواتی، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنا شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) آیین نامه یادشده و بندهای مشابه آن در آیین نامه های بعدی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود.

5 در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (2)، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت ‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز کند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

 

 

 

مواد قانونی وابسته
سابر قوانین…

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید