بخشنامه های مالیاتی

نحوه اجرای کلمه بند«ک» تبصره(5) قانون بودجه سال 1381 موضوع پرداخت بدهی دولت

بخشنامه شماره 211/3931/72244 تاریخ 1381/08/20

شماره:2309/3931/211

تاریخ:20/08/1381

نحوه اجرای کلمه بند«ک» تبصره(5) قانون بودجه سال 1381 موضوع پرداخت بدهی دولت


 

شماره:2309/3931/211

تاریخ:20/08/1381

پیوست:دارد
 
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی 
پژوهشکده امور اقتصادی
 
 تصویر تصویب نامه شماره 28082/ت 27128هـ مورخ 12/6/1381 هیأت محترم وزیران در خصوص نحوه اجرای حکم بند “ک” تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع پرداخت بدهی دولت در چارچوب تصمیمات کارگروه واگذاری موضوع تبصره مذکور جهت اطلاع وبهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
پیوست:
 
شماره:28082/ت 27128هـ
تاریخ:12/06/1381
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی ودارایی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
وزارت آموزش وپرورش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/6/1381 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور وبر اساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
 آقایان طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی ودارایی، مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، مرتضی حاجی وزیر آموزش وپرورش، محمد ستاری فر معاون رئیس جمهورورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ووزیر دستگاه ذیربط (واگذارنده) به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای بند “ک” تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان های بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، آستان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان در چارچوب تصمیمات کارگروه، واگذاری موضوع تبصره فوق الذکر وموارد زیر تعیین می شوند:
1- انتخاب اموال یا سهام قابل واگذاری موضوع بند “ک” تبصره (5) به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، آستان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان شامل نوع ومیزان ویا درصد آن با توافق سازمان های فوق الذکر حسب مورد وتعیین روز معامله یا انتقال سهام در بورس.
 2- تصویب واگذاری قطعی اموال وسهام تعیین شده.
 3- تعیین قیمت سهام واگذار شده بر اساس ضوابط قیمت گذاری جاری بورس برای شرکت های قابل پذیرش در بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار ودر مواردی که سهام به تشخیص کارگروه موضوع بند “ک” تبصره (5) قابل قیمت گذاری توسط بورس نباشد وهمچنین در مورد سایر اموال بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری ویا قیمت تعیین شده توسط حسابداران پذیرفته شده جامعه حسابداران رسمی ایران با توافق سازمان واگذارنده وسازمان های گیرنده.
تبصره – قیمت سهام شرکت هایی که در تابلو بورس اوراق بهادار قابل عرضه می باشند، قیمت روز ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران حسب مورد ملاک عمل خواهد بود.
4- اتخاذ تصمیم در خصوص هر گونه روش دیگر برای قیمت گذاری اموال وسهام واگذاری.
5- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه ثبت دفاتر مالی وتسویه حساب فی مابین دولت، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، آستان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان وسایر دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی.
6- اعمال هر گونه شرط یا تعهد به عنوان شرط ضمن عقد از قبیل تکمیل طرح های نیمه تمام، ادامه فعالیت وتوسعه تولید، حداقل اشتغال، فروش تدریجی سهام به مردم، صادرات وبهبود کیفیت .
 7- مراحل قانونی فروش وتعیین سهم هریک از سازمان های بازنشستگی کشوری وتأمین اجتماعی وآستان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان در مواردی که پیشنهاد مشترک در خرید سهام ویا دارایی ها را داشته باشند، در مرحله اول با تفاهم یکدیگر ودر غیر این صورت بر اساس نظر کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع این تصویب نامه صورت خواهد پذیرفت.
8- کلیه هزینه هایی که در اجرای این تصویب نامه انجام می شود، به نسبت سهام یا اموال واگذاری به هریک از سازمان های واگذار شده تعلق می گیرد.
9- تصمیمات نمایندگان ویژه که با اکثریت آرا اتخاذ می شوند در حکم تصمیمات رئیس جمهور وهیأت وزیران بوده ولازم الاتباع است وبا رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
 
 
 
محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *