قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*نحوه اجرای کنترل دفاتر مودیان در استانها

20028366 476

*نحوه اجرای کنترل دفاتر مودیان در استانها


 

شماره:3906
تاریخ: 04/02/1375
پیوست:
 
 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل
 
 پیرو بخشنامه شماره 59896 مورخ 23/10/74 درخصوص آئی نامه جدید نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره آن ، بدینوسیله ابلاغ میگردد: 1 – موضوع ماده 2 به مدیران کل استانها غیر از استان تهران تفویض میگردد تا با رعایت آئین نامه فوق الذکر نسبت به شناسایی و عملیات اجرائی اقدام نمایند. 2 – مدیران کل استانها موظفند با تشکیل حوزه خاص اقدام نموده و افراد مذکور را به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی و پس از تائید صلاحیت امرکه راسا از طریق دادستانی به استانها اعلام خواهد گردید ، نسبت به کارخود اقدام خواهند نمود . بدیهی است افرادی که قبلا دراین خصوص معرفی و نسبت به تائید آنها اقدام شده ، نیاز به معرفی مجدد نخواهند داشت . 3 – مدیران کل استانها موظفند ظرف یک ماه اسناد مذکور را رسیدگی و پس از مقابله کردن اصل با سند ، رونوشت یا کپی اسناد و امضاء مودیان در هامش مدارک مذکور را به صاحبان آنها تحویل دهند و پس از حسابرسی مالیاتی در حوزه خاص نسبت به برگ تشخیص اقدام و ابلاغ گردد. نتیجه کار می باید به دفتر اجرای ماده 181 این معاونت مرتبا اعلام گردد.
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 181 – به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات م…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *