رای شورا شماره 30/4/4916 تاریخ 1370/04/04

*موقوفه واستیجاری

*موقوفه واستیجاری


شماره :4916/4/30
تاریخ :04/04/1370
پیوست:
 
گزارش شماره 4889-5/30- 15/2/1370 دفترفنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی بانضمام نامه شماره 27504- 10/9/1369 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1/4/1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که چون درخصوص چگونگی ارزیابی حقوق استیجاری عرصه ملک متوفی که تاریخ فوت بعد از سال 1368 بوده و عرصه آن موقوفه و استیجاری است دو نظریه به شرح زیر مطرح است : 1 رعایت صدر ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با اتخاذ قرینه از مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک ( ماده 75) و تقویم حقوق استیجاری عرصه معادل ارزش معاملاتی عرصه ملک درزمان فوت . 2 رعایت قسمت اخیر ماده 32قانون مذکور و تقویم حقوق استیجاری عرصه طبق ارزش روز”بنابراین اظهار نظر شورایعالی مالیاتی برای اتخاذ رویه واحد دراین خصوص ضروری است . اینک دراجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی دراین خصوص اعلام نظر می شود: هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره پیرامون موضوع ، نظر دفتر فنی مالیاتی به ترتیب مندرج در بند اول گزارش آن دفتر را تائید می نماید.
 
محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  مجید میرهادی – محمود حمیدی-  علی اصغر محمدی-  محمد علی سعیدزاده-  محمد رزاقی-  اصغر آبادانی .
 

مواد قانونی وابسته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید