بخشنامه شماره 30/4/4599/20588 تاریخ 1378/04/31

*مهلت تسلیم اظهار نامه مودیان محدوده تهران و شمیران تا پایان وقت اداری78/5/2 می باشد

*مهلت تسلیم اظهار نامه مودیان محدوده تهران و شمیران تا پایان وقت اداری78/5/2 می باشد


شماره: 20588/4599/4/30
تاریخ: 31/04/1378
پیوست:
 اداره کل مالیات برشرکتها
نظر به اینکه روز پنجشنبه سی و یکم تیرماه سال جاری بعنوان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان گروه کثیری از مودیان مالیاتی مصادف با تعطیل رسمی  واحدهای مالیاتی در شهر تهران و شمیران می باشد , لذا اگرچه مقرر گردیده است واحدهای مالیاتی شهرهای مذکور بطور استثنا در آن روز مفتوح و وظایف قانونی خود بویژه امور مراجعین را همانند روزهای اداری انجام دهند , با این وصف از حیث رعایت مفاد تبصره 1 ماده  177 قانون مالیاتهای مستقیم یادآور می شود : تسلیم اظهارنامه و حسب مورد صورتهای مالی مودیان محدوده حوزه های مالیاتی تهران و شمیران که تا پایان وقت اداری روز شنبه 2/5/78 صورت گیرد , بمنزله تسلیم در موعد مقرر خواهد بود .
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
مواد قانونی وابسته
ماده 177 ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید ب…
-…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*مهلت تسلیم اظهار نامه مودیان محدوده تهران و شمیران تا پایان وقت اداری78/5/2 می باشد” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید