قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 84/5/1 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه

388

مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 84/5/1 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه


 

شماره: 7932/1563/211
تاریخ: 30/04/1384
پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
 
پیرو بخشنامه شماره 7592/ 1411-211 مورخ 27/4/84 مقتضی است مدیران کل محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور از اول وقت اداری روز شنبه 1/5/84 لغایت ساعت 18 همان روز یکسره مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه با ترازنامه و حساب سود و زیان کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی حسب مورد اقدام نمایند.
 
حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
شماره:7592/1411/211
تاریخ:27/04/1384
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران 
سازمان حسابرسی
 
نظر به اینکه 31/4/1384مصادف با روز جمعه و تعطیل رسمی می باشد لذا باستناد مقررات تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات های مستقیم روز شنبه 1/5/1384 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه،ترازنامه و حساب سود وزیان عملکرد سال 1383کلیه مودیان اعم از حقیقی یا حقوقی محسوب خواهد شد.
 
حیدری کرد زنگنه
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 100 – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…
  ماده 110ـ اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس…
  ماده 177 ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید ب…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *