مـوعد مـقرر بـرای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهـارنـامه الـکترونیکـی تسلـیمی مـودیانـی کـه سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای 1391و 1392 می باشد(میانسالی)

مـوعد مـقرر بـرای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهـارنـامه الـکترونیکـی تسلـیمی مـودیانـی کـه سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ می باشد(میانسالی)


 
شماره: ۱۷۶۰۶ /۲۰۰/ص
تاریخ: ۱۴/۱۰/۱۳۹۲
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۱۰۵
۹۲
۱۱۰
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان….
موضوع
مـوعد مـقرر بـرای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهـارنـامه الـکترونیکـی تسلـیمی مـودیانـی کـه سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ می باشد(میانسالی)
 با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص موعد تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی فاقد امضای دیجیتال مودیانی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نبود و پایان سال مالی آنها در اثنای سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲(میان سالی)می باشد، به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه شماره ۷۱۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ در مورد این اشخاص نیز جاری بوده و لذا  در اجرای بند(۲) بخشنامه مذکور چنانچه پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی در موعد مقرر قانونی حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد در صورت تطبیق کامل آن با اظهارنامه الکترونیکی ارسالی با رعایت مقررات به عنوان اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قابل قبول خواهد بود.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء: : تاریخ ابلاغ—
مدت اجراء:مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 
 
 
 
شماره:۷۱۶۹/۲۰۰/ص
تاریخ: ۲۳/۰۴/۱۳۹۲
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۳۵
۹۲
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استان…
موضوع
اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۱
با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۱ در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مودیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند:
۱- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود.
۲- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صـورت بـرای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شـده اظـهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جـاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
اضافه می نماید در هر حال مودیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت ۴۰% مالیات متعلقه تا ۳۱/۴/۱۳۹۲ اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا ۱۵/۵/۱۳۹۲ تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء: —-
مدت اجراء: مطابق بخشنامه
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۱۰ـ اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi