بخشنامه شماره 230/29621/د تاریخ 1391/09/07

مـصـوبـه شـمـاره 146307/ت 48175ک مـورخ 24/7/1391 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن.

مـصـوبـه شـمـاره 146307/ت 48175ک مـورخ 24/7/1391 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن.


شماره: 29621/230/د

تاریخ: 07/09/1391

پیوست: دارد
بخشنامه
 
065
1391
147
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی…
موضوع
مـصـوبـه شـمـاره 146307/ت 48175ک مـورخ 24/7/1391 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن.
به پیوست تصویر مصوبه شماره 146307/ت 48175ک مورخ 24/7/1391 وزیران محـترم عضو کمیسیون اقتصاد، مندرج در روزنامـه رسمـی مـورخ 29/7/1391 بشرح ذیل، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.
“مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (37) قانـون برنامـه پنـجساله پنـجم تـوسعه جمـهوری اسلامی ایران – مصوب1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387به بعد و عملکرد سال1390 و پس از آن محسوب خواهد شد.”
بنابراین در اجرای مصوبه مذکور پرونده های مالیاتی که در فرایند رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند، پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به واریز مبالغ مذکور به حسابهای مورد نظر حسب مورد در سال مورد رسیدگی یا سنوات بعد (با رعایت مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم)، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
تاریخ اجراء: مطابق مصوبه
مدت اجراء: مطابق مصوبه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی یا سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره 39902071 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
شماره: 146307/ت48175ک
مورخ: 24/07/1391
پیوست: دارد
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
وزیـران عـضو کمیسـیون اقتـصاد در جلسه مورخ 18/06/1391 بنـا بـه پیـشنهاد شماره 18610 مورخ 16/02/1391 وزارت امور اقـتصادی و دارایی و به اسـتناد مـاده (147) قــانـون مـالـیاتهای مـستقیـم –مصوب 1366- و بـا رعایت جزء (و) بـنــد (1) تصـویب نـامه شماره 158783/ت38855هـ مـورخ 01/10/1386 تصویب نمودند:
مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) منـدرج در قـوانین مـذکور و مـبـالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 22/07/1391 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
شماره:158783/ت38855هـ
تاریخ:01/10/1386
پیوست:
 
دفتر هیئت دولت
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده(22) آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:
الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـیر منـقول دسـتگاههـای دولتـی مقرر در موارد (113)،(114)،(115)،(117)،(118) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب سال 1380-.
ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372-.
ج- اصـلاح و تـغییـر آییـن نامـه هـای اجـرایی بند “ج” ماده (12)،بند “د” ماده (23)، بند”الف” ماده (26) و بند “هـ” ماده (29) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383-
د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـی ،سـود بـازرگـانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-.
هـ- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات.
و- اختیارات مندرج در مواد(147) و (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
ز- مصالحه متعهدان ارزی.
ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد.
ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی(حسب مورد).
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
2- در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.
 
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “مـصـوبـه شـمـاره 146307/ت 48175ک مـورخ 24/7/1391 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن.” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید