قوانین وابسته مالیاتی, نمونه ای از آرا شعب

معافیت موضوع ماده 133 قانون و شرکت تعاونی چند منظوره- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مازندران

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/8476 تاریخ 1382/11/27

معافیت موضوع ماده 133 قانون و شرکت تعاونی چند منظوره- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مازندران


 

شماره: 8476/201
تاریخ: 27/11/1382
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 226-1/5/82
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 74و76
شماره حوزه مالیاتی: 1613
شماره سر ممیزی مالیاتی: 161
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: امور مالیاتی استان مازندران (شهرستان           )
تاریخ ابلاغ رأی: 30/5/82
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5245-201-26/6/82
 
خلاصه واخواهی: به موجب آگهی تغییرات شماره 564 مورخ 18/1/73 نام شرکت به تعاونی وخدمات توزیع (چند منظوره) کارکنان             وبه موجب آگهی تغییرات شماره 2583 مورخ 9/3/77 به شرکت تعاونی چند منظوره عام کارکنان                       تغییر یافته است. نامه های اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان         به شماره 23667 مورخ 11/12/81 و 22178 مورخ 10/12/81 و 9767 مورخ 29/4/82 نام شرکت را از سال 73 لغایت 76 شرکت تعاونی تولید وخدمات توزیع (چند منظوره) کارکنان دولت شهرستان         اعلام داشتند وقرارهای تحقیق به عمل آمده توسط مجریان قرار به شماره های 5102 مورخ 28/9/81 و 33273 مورخ 28/8/81، در اجرای رأی شماره 7481-4/30 مورخ 8/7/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که شرکت تعاونی چند منظوره را از شمول حکم مقرر در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم خارج ومشمول پرداخت مالیات دانسته است لذا با توجه به موارد اشاره شده، به دلیل عدم رعایت قوانین اعتراض به رأی شماره 226 مورخ 1/5/82 اعلام داشته ودرخواست تجدید رسیدگی نسبت به مالیات عملکرد سنوات 74و 76 را دارم.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه وبررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به نحوه رسیدگی ومطالبه مالیات عملکرد سالهای 74و 76 شرکت مودی ومفاد گزارشهای مجریان قرارهای صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر واسناد ومدارک ثبتی مربوط به تغییرات به عمل آمده در عنوان وموضوع شرکت تعاونی مذکور، ضمن نقض رأی بدوی کل درآمد در سالهای فوق الذکر را مشمول معافیت مالیاتی ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اعلام ونسبت به مالیاتهای مطالبه شده از وی رفع تعرض به عمل آورده است، چون اکثریت هیأت حل اختلاف یاد شده در رسیدگیهای خود مقررات رأی شماره 7481-4/30 مورخ 8/7/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص شرکتهای تعاونی چند منظوره وهمچنین مفاد بخشنامه شماره 27996/1727-4/30 مورخ 21/5/74 در مورد فعالیتهای منطبق با عنوان شرکتهای تعاونی وحکم رأی شماره 316 مورخ 25/12/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأئید بخشنامه مذکور را مورد توجه قرار نداده وبدون توجه به اسناد ومدارک ثبتی ومکاتبات انجام شده مربوطه وصرفا با استناد به اظهارنظر اداره تعاون شهرستان               در خصوص تاریخ تغییر عنوان شرکت یاد شده به تعاونی چند منظوره وبدون ارائه دلائل موجه ومدلل نسبت به صحت وسقم رسیدگیهای انجام شده قبلی وذکر جهات ودلائل نقض رأی بدوی، مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب از حیث شکوائیه آقای ممیز کل مالیاتی روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده لذا این شعبه رأی مذکور را به دلیل عدم کفایت رسیدگی ونقض مقررات نقض وپرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا با رعایت کامل قوانین ومقررات مالیاتی مربوطه موضوع را دقیقا مورد رسیدگی قرار داده وضمن اظهارنظر صریح نفیا یا اثباتا نسبت به کلیه موارد اختلاف رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر صادر نمایند.
 
روح الله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
 
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *