خبرهای مالی و مالیاتی

معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری ابلاغ شد.

معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری ابلاغ شد.

معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری ابلاغ شد.

هیأت وزیران در نشست ششم شهریور ۱۴۰۱، به استناد ماده (۱۰) اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان، به منظور ایجاد انگیزه برای حضور نیرو‌های متخصص در پارک‌های علم و فناوری و حمایت از فعالیت‌های فناورانه، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور مبنی بر معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری را به تصویب رساند.

◾️برخورداری از مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری است که به تأیید رئیس پارک علم و فناوری رسیده باشد.

به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد ماده (۱۰) اصلاحی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب ۱۴۰۱-، موضوع بند (ج) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان – مصوب ۱۴۰۱آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند
١- پارک علم و فناوری: پارک علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- مالیات با نرخ صفر: مالیات با نرخ صفر حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری
ماده ۲- کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکتها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتیشان از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی می باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرایند ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است
تبصره- معیارها و شاخص های فرآیند ارزیابی براساس مصوبه هیئت امنای پارک تعیین می شود.

ماده ۳- برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری میباشد که به تایید رییس پارک علم و فناوری رسیده است.
ماده ۴- رییس پارک علم و فناوری مسئول اجرا و نظارت بر عملکرد این آیین نامه می باشد و در صورت قصور و تقصیر رییس پارک مذکور در تضییع حقوق دولتی، وی در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط مسئولیت خواهد داشت.
ماده ۵- اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش بنیان – مصوب ۱۴۰۱ – نافذ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *