نمونه ای از آرا شعب

معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/5887 تاریخ 1382/07/28

معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان


 

شماره: 5887/201
تاریخ:28/07/1382
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1354/10-8/11/81
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 201444
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 13/11/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10149-201-10/12/81
 
خلاصه واخواهی: این شرکت نسبت به رأی هیأت اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص سال 1379 معترض بوده و اعتراض خود را به شرح زیر اعلام می نماید.
1- پرونده شرکت مورد رسیدگی سازمان حسابرسی قرار گرفته و درآمد شرکت جهت تعیین وتشخیص مالیات به اداره دارائی اصفهان ارسال شده است.
2- از مبلغ 863 990 345 240 ریال به عنوان هزینه های غیر قابل قبول از طرف سازمان حسابرسی برگشت شده که ریز ولیست این هزینه ها علیرغم درخواست در اختیار قرار نگرفته وتاکنون برای این شرکت ارسال نشده است.
3- به درآمد عملیاتی مشمول مالیات مبلغ 518 095 594 15 ریال به عنوان ذخیره تسعیر ارز اضافه شده که مطابق تبصره ذیل ماده 136 قانون محاسبات عمومی مشمول مالیات نمی باشد وتأثیری بر افزایش سود شرکت ندارد.
4- بر اساس ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم ومصوبه 28/12/80 هیأت وزیران و آئین نامه اجرائی بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور قابل اجراء می باشد ومنظور از معافیت های لغو شده در ماده 58 قانون مذکور تا قبل از سال 79 می باشد وشامل معافیت های اعلام شده در قانون بودجه سال 1379 نمی باشد.
با توجه به نادیده گرفتن حقوق شرکت در مراحل مختلف رسیدگی وبا عنایت به ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم وماده 136 قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن ومعافیت های موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم ومفاد تبصره 1 ماده 110 قانون فوق الذکر اظهارنظر هیأت های حل اختلاف مالیاتی وکارشناسان مجری قرار وحوزه مالیاتی نقض گردد ودستور رسیدگی صادر گردد.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از بررسی اعتراض مودی ومدارک موجود در پرونده قرار رسیدگی صادر وپس از دریافت گزارش کارشناسان مجری قرار اقدام به صدور رأی نموده است، شعبه سوم شورای عالی مالیاتی اعتراض شرکت در خصوص اضافه شدن ذخیره تسعیر ارز دارائی وبدهی های ارزی با عنایت به رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 5471/4/30 مورخ 17/5/75 وهزینه های برگشتی وسیله سازمان حسابرسی به دلیل اینکه گزارش سازمان مذکور مورد تأئید وتصویب ارکان صلاحیتدار شرکت و (مجمع عمومی صاحبان سهام) قرار گرفته وارد نمی داند اما اعتراض شرکت در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به بخشنامه صادره وسیله رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 8530 مورخ 27/2/82 وارد بوده و رأی صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر از این جهت نقض وپرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد.
 
محمد علی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
 
 
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *