معافیت مالیاتی جوایز دریافتی صادرکنندگان

معافیت مالیاتی جوایز دریافتی صادرکنندگان


شماره:۱۱۸۶۶/۲۰۴۲/۲۱۱

تاریخ:۲۶/۱۱/۱۳۸۲

پیوست:دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان 
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل 
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر 
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی 
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
نظر به اینکه بر اساس آئین نامه های اجرائی بند هـ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۱ و بند”ب” تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب هیأت محترم وزیران به شماره ۵۵۱۴/ ت ۲۶۴۴۱ هـ مورخ ۲۹/۲/۸۱ و ۱۰۲۰/ ت ۲۸۳۴۵هـ مورخ ۱۶/۱/۸۲ (تصاویر پیوست) و به منظور تحقق اهداف صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،به صادر کنندگان کالا و خدمات جوایزی پرداخت می شود، بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادر کنندگان طبق آئین نامه مزبور و به تبع معافیت درآمد اصلی آنها حسب مورد مشمول معافیت موضوع بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون یاد شده خواهند بود. ضمنا تصویر نامه شماره ۱۴۵۷۷/ ۲۸۳۴۵ مورخ ۲۴/۳/۸۲ دبیرخانه هیأت محترم دولت مبنی بر اصلاح عبارت” از محل منابع قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور” به ” از محل منابع قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور ” ارسال می گردد.
عیسی شهسوارخجسته
پیوست:
شماره:۱۴۵۷۷/ ۲۸۳۴۵
تاریخ: ۲۴/۰۳/۱۳۸۲
پیوست:
 
وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گمرک ایران
نظر به اینکه در ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی بند”ب” تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۰/ ت ۲۸۳۴۵هـ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۲ که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت” از محل منابع قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور” به اشتباه ” از محل منابع قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور” تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
                          
عبداله رمضان زاده
شماره:۱۰۲۰/ ت ۲۸۳۴۵هـ
تاریخ: ۱۶/۰۱/۱۳۸۲
پیوست:
 
 
وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گمرک ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(پ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
” آیین نامه اجرایی بند(پ) تبصره(۱۹) قانون بوودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور”
ماده۱- مبلغ یک هزار میلیارد(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اعتبارات موضوع ردیف ۵۰۳۶۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت جوایز صادراتی، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات صادراتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سطح بازارهای جهانی، توسعه زیر ساخت های صادراتی کشور، خدمات اطلاع رسانی، تهیه و تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری، اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق مزیت های رقابتی جدید در عرضه صادرات، اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاههای داخلی و خارجی، پرداخت بخشی از هزینه های هیئت های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف، کمک به اجرای برنامه های کارگروهی توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات، کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد.
ماده۲- پنجاه درصد(۵۰%) اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۲۸ در اجرای بند “ب” تبصره۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور برای جبران خسارت صادرکنندگان در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ ( حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کارگروه کارشناسی شورای عالی صادرات)پرداخت یارانه های صادراتی،هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد. پنجاه درصد دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خواهد رسید.
ماده۳- در صورت تنزل نرخ ارز به پایین تراز ۷۹۰۰ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در طول سال ۱۳۸۲، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است برابر دستور عملی که توسط مرکز توسعه صادرات ایران تهیه و به تأیید وزیر بازرگانی می رسد، ما به التفاوت قیمت ارز در روز واریز به شبکه بانکی کشور تا ۷۹۰۰ریال را به عنوان خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادر کنندگان پرداخت نماید.
ماده۴- به منظور تشویق صادرات غیر نفتی، ” جوایز صادراتی ” متناسب با میزان ارزش افزوده های کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود.
الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد )  و گمرک ایران، ارزش افزوده کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود.
ب- جوایز صادر کنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول ذیل پرداخت  می شود:
 ردیف
درصد ارزش افزوده
میزان جایزه بر اساس قیمت پایه صادراتی
۱
کمتر از ۱۰%
نیم درصد
۲
بین ۱۰% تا۲۰%
۱%
۳
بین ۲۰% تا۳۰%
۵/۱%
۴
بین ۳۰% تا۵۰%
۲%
۵
۵۰% به بالا
۳%
 
پ- مبنای پرداخت جوایز صادراتی، آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.
ت- جوایز صادراتی، مشمول شرکت های دولتی صادرکننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند(موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) نخواهد بود.
ماده ۵- صدور کالا و یا خدمات به بازارهای جدید مشمول دریافت (۲%) جایزه صادراتی علاوه بر جوایز مندرج در ماده(۴) این آیین نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود.
الف- بازار جدید برای هر کالاو یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته آن کالا و یا خدمت ایرانی به صورت تجاری به آنجا صادر نشده باشد.
ب- محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال ۱۳۸۲ مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت.
پ- این تسهیلات مشمول همه صادر کنندگان کالا و یا خدمات به بازارهای جدید که واجد شرایط مذکور باشند، نخواهد بود.
ت- ارائه تأییدیه از گمرک ایران، مبنی بر اینکه کالای مورد نظر، طی دوسال اخیر به بازار هدف مذکور صادر نشده است
ماده۶- صدور کالا ها و یا خدمات جدید مشمول دریافت(۳%) جایزه علاوه بر جوایز مندرج در مواد(۴)و(۵) این  آیین نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود.
الف- کالا و یا خدمات جدید صادراتی، کالایی است که صدور آن طی دو سال گذشته به صورت تجاری سابقه نداشته باشد.
ب- محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال ۱۳۸۲ مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد.
پ- تأییدیه گمرک ایران مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته این کالا از جمهوری اسلامی ایران صادر نشده است، الزامی می باشد.
ماده ۷- به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ صادراتی به شرکت هایی که بیش از ۵ میلیون دلار در سال ۱۳۸۲ صادرات داشته باشند، یک در صد(۱%) علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده ۴ این آئین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸- جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند.
ماده ۹- جوایز صادراتی این دستورعمل، مشمول صادر کنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران، یارانه یا جایزه صادراتی طی سال ۱۳۸۲ از منابع مختلف دریافت می نمایند، نخواهد بود.
ماده ۱۰- جایزه صادراتی به صادر کنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی و تاریخ مندرج در اظهارنامه ( برگ سبز گمرکی) آنها از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ تا ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ باشد.
ماده ۱۱- جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز، توسط سازمان های بازرگانی استان ها و با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادر کنندگان واجد شرایط پرداخت می شود. صادر کنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود مراجعه نمایند.
ماده۱۲- جوایز صادراتی به صادر کنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه، پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد.
ماده ۱۳- برای دریافت جوایز صادراتی، احراز صادر کننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (CD) بانک اطلاعات صادر کنند گان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد.
ماده ۱۴- ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد:
الف: تکمیل فرم شماره (۱) به شرح پیوست.
ب: اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط.
پ: بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالا در آن مشخص شده باشد.
ماده ۱۵- شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با پروژه هایی که در کشورهای خارج اجرا می کنند،برابر مقررات زیر جایزه صادراتی دریافت خواهند نمود:
الف- کلیه مواد، مصالح، ماشین آلات و تجهیزاتی، که از منابع تولید داخلی در طول سال ۱۳۸۲جهت اجرای پروژه به بازار هدف صادر می شود، برابر اظهار نامه و سایر مدارک صادراتی مورد نیاز در چارچوب ضوابط و برابر جدول ذیل ماده(۴) و با ارائه مدارک مطرح در این آئین نامه مشمول دریافت جوایز صادراتی خواهند بود.
ب- صدور دانش فنی در صورت ارائه مدارک ذیل، مشمول دریافت ۸% جایزه صادراتی خواهد بود:
۱- ارائه قرارداد معتبر با کارفرمای خارجی
۲- ارائه صورت وضعیت مورد تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران.
۳- ارزش آن بخش از دانش فنی مربوط به اجرای پروژه که در سال ۱۳۸۲ اجرا شده است، در چارچوب قرارداد و صورت وضعیت معتبری که ارائه می شود. تعیین گردیده و پس از تأیید کارگروه ماده (۱۸) آئین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره  677/ ت/ ۲۲۷۳۸ هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران، ملاک پرداخت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.
ماده ۱۶- با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد، بنابراین مطالبات معوق صادر کنندگان در سال ۱۳۸۱ که مدارک آن حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۸۲ ارائه شده باشد، از محل منافع قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور قابل پرداخت می باشد.
تبصره – مطالبات تعهد شده سال ۱۳۸۱ صادر کنندگان در سال ۱۳۸۲ قابل پرداخت می باشد.
ماده ۱۷- در صورت مشاهده هرگونه تقلب و یا تخلف از سوی متقاضی(اعم از غیر معتبر بودن اسناد. عدم صحت مندرجات، صدور غیر واقعی کالا و غیره) نسبت به معرفی آنان به مراجع ذیصلاح جهت هر گونه برخورد قانونی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستور عمل به این گونه متقاضیان قرار گرفته باشد، از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف ۱۵ روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند.
ماده ۱۸- مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن را در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نمایند.
 
 
محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور
 
شماره:۵۵۱۴/ ت ۲۶۴۴۱هـ
تاریخ:۲۹/۰۲/۱۳۸۱
پیوست:
 
وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه – وزارت صنایع و معادن
وزارت جهادکشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۸۱۲/۱ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۱ وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(هـ) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
” آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور”
ماده۱- پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصل از یک درصد (۱%) اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران برای اجرای بند(هـ) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور اختصاص می یابد.
ماده۲- در صورت تنزل نرخ ارز به پایین تر از (۷۹۰۰) ریال به ازای هر دلار در طول سال ۱۳۸۱، مابه التفاوت قیمت ارز در روز فروش ارز حاصل از صادرات شبکه بانکی کشور تا (۷۹۰۰) ریال از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران به صادر کنندگان واجد شرایط، برابر دستورالعملی که نه تایید کارگروه چهار نفره مرکب از وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد، به عنوان خسارت نوسان نرخ ارز پرداخت خواهد شد.
ماده ۳- بخشی از یارانه های صادراتی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد از محل اعتبارات بند (هـ) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
ماده۴- پرداخت جوایز صادراتی و هزینه های اجرایی برنامه های جهش صادراتی از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در چارچوب موافقت نامه ای که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی مبادله می شود، قابل پرداخت خواهد بود.
ماده۵- پرداخت جوایز به کالاهای صادراتی بر اساس موازین زیر انجام می پذیرد.
الف- کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۷۲۱/ ت ۱۶۱۵۱ هـ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران موظف است نسبت به تعیین و اعلام میزان دقیق ارزش افزوده کالاهای صادراتی اقدام نمایند.
ب- جایزه صادرات متناسب با ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی بر اساس جدول زیر قابل پرداخت خواهد بود.
ردیف
درصد ارزش افزوده
میزان جایزه صادراتی منطقه
۱
کمتر از ۱۰%
۰
۲
بین ۱۰%تا ۲۰%
۱%
۳
بین ۲۰%تا۳۰%
۵/۱%
۴
بین ۳۰% تا ۵۰%
۲%
۵
۵۰% به بالا
۳%
 
تبصره ۱- مبنای پرداخت جوایز صادراتی، آخرین قیمت های مصوب کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.
تبصره۲- جوایز صادراتی، مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات (موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) نخواهد بود.
ماده ۶- صدور کالا و خدمات به بازار های جدید مشمول دریافت(۲%) جایزه صادراتی در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:
الف- بازار جدید برای هر کالا یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته، آن کالا یا خدمت ایرانی به آنجا صادر نشده باشد.
ب- صدور کالا به بازار جدید با ارائه مدارک مربوط فروش کالا، مدارک حمل کالا و مدارک ترخیص کالا از گمرک بازار هدف که به تأیید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،محقق می گردد.
پ- محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مزکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت.
تبصره- این تسهیلات مشمول همه صادر کنندگان به بازارهای جدید واجد شرایط مذکور خواهد بود.
ماده ۷- صدور کالاها و خدمات جدید مشمول دریافت (۳%) جایزه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:
الف- کالا و یا خدمت جدید صادراتی، کالا و یا خدمتی است که صدور آن طی دو سال گذشته سابقه نداشته باشد.
ب- محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد.
ماده ۸- مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نماید.
 
 
محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهو ر
 
مواد قانونی وابسته
ماده ۱۴۱- صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صا…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi