قوانین وابسته مالیاتی, رای شوراها

*محاسبه مالیات شرکت

رای شورا شماره 30/4/12855 تاریخ 1371/12/26

*محاسبه مالیات شرکت


شماره: 12855/4/30
تاریخ: 26/12/1371
پیوست:
 
” رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی “
 
گزارش شماره 27/35588- 7/11/1371 اداره کل مالیات بر شرکتها منضم به دو فقره صورت مسئله طرح شده بوسیله ممیز کلی تابعه و محاسبه مالیات متعلق عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 22/12/1371 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . صورت مسائل مذکور بشرح زیر می باشد : مسئله اول : شرکتی است سهامی با سرمایه 000ر000ر000ر5 ریال که کلیه سهام آن بانام می باشد. سهام این شرکتها از طرف هیئت پذیرش برای معامله دربورس پذیرفته شده و سایر اطلاعات بدست آمده بابت دوره عمل سال مربوط به ترتیب زیراست : 1 تعداد سهامداران 113 شخص حقیقی و حقوقی ( شامل 6 سهامدار بصورت شخص حقوقی که هر یک بیش از 5% سرمایه را دارا می باشند و 7 سهامدار دیگر به صورت شخص حقوقی که سهم هر یک از آنها از سرمایه شرکت به میزان 5% است و سایر سهامداران 100 نفر شخص حقیقی که سهم هر یک از آنها از سرمایه به میزان 1% از 10% کل سرمایه است ) می باشند. مشخصات سهامداران و نسبت دقیق سرمایه آنهاعبارتست از : الف – شهرداری تهران دارنده 5% سرمایه شرکت ب یک شرکت وابسته به شهرداری (که تمام سرمایه آن متعلق به شهرداری است ) دارنده 6% سرمایه شرکت پ یک شرکت دولتی ( باسرمایه کلا متعلق به دولت ) دارنده 5% سرمایه شرکت ت بانک سپه ( از منابع متعلق به خود بانک ) دارنده 6% سرمایه شرکت ث بانک ملی ( از محل سپرده ) دارنده 5% سرمایه شرکت ج بانک ملت ( از محل سپرده ) دارنده 6% سرمایه شرکت چ موسسه خیریه ( معاف از مالیات ) دارنده 5% سرمایه شرکت ح چهارشرکت خارجی به ترتیب هر یک دارنده 25% ، 5% ، 5% و 6% سرمایه شرکت خ یک شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری )دارنده 5% سرمایه شرکت د یک شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری ) دارنده 6% سرمایه شرکت ذ یکصد نفر شخص حقیقی بطور مساوی دارنده 10% سرمایه شرکت 2 سود مشخصه سالانه شرکت 000ر000ر000ر1 ریال 3 ذخیره توسعه وتکمیل موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم 000ر000ر100 ریال 4 000ر000ر100 ریال ازسود مشخصه ناشی ازفعالیتهای کشاورزی است . 5 000ر000ر200 ریال ازسودمشخصه ناشی ازدیگرفعالیتهامعاف ازپرداخت مالیات است 6 000ر000ر700 ریال از سود مشخصه ناشی از فعالیتهای تولیدی غیرمعاف است . 7 به موجب صورتجلسه مصوب مجمع عمومی مبلغ 000ر000ر300 ریال (علاوه برذخیره توسع وتکمیل ) به عنوان اندوخته منظورگردیده است . 8 سود تقسیم شده طبق مصوبه مجمع عمومی مبلغ 0 00ر000ر400 ریال وسودتقسیم نشده مبلغ 000ر000ر200 ریال می باشد.مطلوبست محاسبه مالیات شرکت : مسئله دوم : شرکتی است سهامی با سرمایه 000ر000ر000ر5 ریال که کلیه سهام آن بانام می باشد. سایر اطلاعات بدست آمده بابت دوره عمل سال مربوط به ترتیب زیراست : 1 تعداد سهامداران 13 شخص حقوقی با مشخصات بنسبتهای زیر می باشند : الف شهرداری تهران دارنده 5% سرمایه شرکت ب یک شرکت وابسته به شهرداری (که تمام سرمایه آن متعلق به شهرداری است ) ، دارنده 6% سرمایه شرکت پ یک شرکت دولتی (باسرمایه کلا” متعلق به دولت ) دارند5%سرمایه شرکت ت بانک سپه ( از منابع متعلق به خود بانک ) دارنده 6% سرمایه شرکت ث بانک ملی ( از محل سپرده ) دارند 5% سرمایه شرکت ج بانک ملت ( از محل سپرده ) دارند 6% سرمایه شرکت چ موسسه خیریه ( معاف از مالیات ) دارنده 5% سرمایه شرکت ح چهار شرکت خارجی به ترتیب هریک دارنده 25% ، 5% ، 5% و 6 % سرمایه شرکت خ دو شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری )به ترتیب هریک دارند 5% و 16% سرمایه شرکت 2 سود مشخصه سالانه 000ر000ر000ر1 ریال 3 ذخیره توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده 000ر000ر100 ریال 4 درآمد ویژه حاصل از فعالیت تولیدی غیر معاف 000ر000ر700 ریال 5 سود حاصل از فعالیت کشاورزی ( معاف ) 000ر000ر700 ریال 6 سود حاصل از سایر فعالیتهای معاف 000ر000ر200 ریال 7 اندوخته بموجب صورتجلسه مصوب مجمع عمومی ( علاوه بر ذخیره توسعه و تکمیل ) 000ر000ر200 ریال 8 سود تقسیم شده 000ر000ر400 ریال 9 مابقی سود بصورت نشده می باشد. مطلوبست محاسبه مالیات شرکت اداره کل یاد شده پیشنهاد نموده است که مسائل مذکور و راه حل ارائه شده وسیله شورایعالی مالیاتی مورد بررسی واقع و نتیجه به منظور استفاده در تدوین برنامه های مربوط به ماشینهای محاسب الکترونیکی به آن اداره اعلام گردد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم ترتیب احتساب مالیات موضوع مسائل بالا را ذیلا” ارائه می نماید. با این توضیح که پیش از انجام محاسبات توجه به نکات زیر ضروری می باشد : 1 در خصوص مسئله مورد بحث فرض بر این است که سال مالی شرکت ضمن سال 1370 خاتمه یافته . بدیهی است چنانچه سال مالی در سال 1371 خاتمه یافته باشد ، مودی از معافیت موضوع تبصره 4 اصلاحی ماده 132نیز برخوردار خواهد بود که در اینصورت باید معافیت مزبور ضمن احتساب مالیات متعلق منظور نظر واقع شود. 2 درباره شرکتهای خارجی باید توجه داشت ، چنانچه با کشورهای متبوع آنهاقرار داد اجتناب ازاخذ مالیاتهای مضاعف منعقد شده باشد ، قواعد ونصابهای مقرردر قرار داد باید ملحوظ گردد. 3 در حل حل این مسئله 3% درآمد مشمول مالیات به عنوان سهم شهرداری موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی محاسبه نگردیده که حسب مورد لازم خواهد بود. این قسمت از مالیات متعلق نیز ضمن تنظیم برنامه های کار ماشین مد نظر واقع شود. حل مسئله اول
 

مواد قانونی وابسته
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *