بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین

20028366 224

مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین


شماره: 57-95-200

تاریخ: 06-09-1395

بخشنامه

57

95

بند 4 ماده 24-104- 145 ،بند 18 ماده 148 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380 و بند 1 ماده 17 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394

م

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین

بر اساس نامه شماره 184413/ 95 مورخ 10/6/1395 معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، طی نامه شماره 390539/94 مورخ 27/12/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادرگردیده و موسسه مزبور می­تواند مطابق با اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا،مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل­ها و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت نماید.

بنابراین باتوجه به صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، احکام مقرر در بند 4 ماده 24،مواد 104 و 145،بند 18 ماده 148 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/11/1380 و بند 1 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 برای متوفیان بعد از تاریخ 1/1/1395،از تاریخ صدور مجوز( 27/12/1394) در مورد موسسه اعتباری یادشده با رعایت مقررات، اجرایی می­باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می­گردد.35-20/6

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: از تاریخ 27/12/1394

مدت اجرا: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

مواد قانونی وابسته
ماده 24 – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
1.وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت…
ماده 104- حذف شد . (1)

1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/139…

ماده 145- سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
-1 سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌ان…
ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- …
ماده 17 – اموال و دارایی­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد،به شرح زیر مشمول مالیات است :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *