*مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان

*مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان


شماره: ۱۲۲۸۰/۴/۳۰
تاریخ: ۲۱/۱۲/۱۳۷۵
پیوست:
 
بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ( سازمان صنایع ) بازگشت بنامه شماره ۷۸۴۰/۶۲/ج ۳۰/۱۰/۱۳۷۵ اشعارمیدارد: چنانچه بابت حضورمدیران درجلسات شرکتهای تحت پوشش آن بنیادوطبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه ، شرکتهای تحت پوشش وجوهی به آن بنیادپرداخت نماینداین وجوه مشمول کسرمالیات تکلیفی نبوده وپرداخت کننده نیزتکلیفی نسبت به کسرمالیات نخواهدداشت لکن لازم است شرکتهای تحت پوشش آن بنیاد مشخصات اعضاء هیات مدیره موردنظرخودومیزان پرداختی ازاین بابت به آن بنیاد رادرتهران به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی ودرشهرستانهابه اداره امور اقتصادی ودارایی محل اعلام نمایدالبته بدیهی است اختصاص یاپرداخت وجوه تحت عنوان پاداش اعضاء هیات مدیره به آنها( اشخاص حقیقی ) طبق مقررات مربوط مشمول مالیات حقوق خواهدبود.
 
 
محمدعلی خوش اخلاق
رییس شورایعالی مالیاتی
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi