قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*مالیات حقوق سردفتران

489

*مالیات حقوق سردفتران


 

 
شماره:46546/3599/5/30
تاریخ: 09/08/1372
پیوست:
 
ازآنجاکه بعضی از مسئولین مالیاتی درمورد مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دفاتراسناد رسمی با ابهام مواجه بوده ازطرفی گویا برخی حوزه های مالیاتی هنوز از مفاد قانون اصلاح پاره ای ازمواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371 و آئین نامه موضوع تبصره ماده 3 آن  بی اطلاع میباشند، به منظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحد ضمن ارسال نسخه ای ازمتن قانون وآئین نامه یادشده نکات زیر را متذکرمیگردد: 1 – کلیه سردفتران همانند سایرپرداخت کنندگان حقوق مکلفند برابر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی آن با رعایت سایر مقررات موضوع فصل سوم باب سوم آن قانون ،هنگام هرپرداخت یا تخصیص مالیات متعلق رابراساس درآمد مشمول مالیات سالانه کسرو ظرف سی روزضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد هم تغییرات راصورت دهندوگرنه حسب موردمشمول جرائم و مجازاتهای موضوع ماده 197 و ماده 199وتبصره 3آن خواهندبود. 2 – چون حق التحریرموضوع ماده 3 قانون فوق الذکر و آئین نامه مربوط ، علاوه برحقوق و مقرری یا مزد بعنوان نوعی پاداش به کارکنان دفتراسنادرسمی پرداخت میگردد،این پرداختی یاتخصیصی نیزبایدجزء درآمدحقوق کارکنان مزبورتلقی و مالیات آن برابرمقررات پیش گفته توسط سردفترکسروواریزشود. 3 -باتوجه به اینکه صاحبان دفاتراسنادرسمی ازجمله اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند،اصولا”هرسردفترمسئول پرداخت مالیات بردرآمدحقوق کارکنان زمان تصدی خودبوده بدهیهای مربوط به زمان قبل ازتصدی وجرائم آن ارتباطی به سردفتر فعلی ندارد. 4 – کلیه حوزه های مالیاتی مکلفندپرونده های مالیات بردرآمد حقوق مربوط بدفاتراسنادرسمی واقع درمحدوده خودراهمه ماهه موردبررسی قرارداده ، درصورت مشاهده هر گونه تاخیردرارسال فهرست حقوق بگیران ویاپرداخت مالیات ویاکسر پرداخت ،اقدامات قانونی به موقع معمول وعلاوه برآن موقع رسیدگی به پرونده مالیات مشاغل سر دفتران ، وضعیت مالیاتهای تکلیفی سال مربوط راهم روشن نمایند.
 
وزیراموراقتصادی ودارائی
 
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
  ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند،‌ در صورتی که از …
  ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *