بخشنامه های مالیاتی

* مالیات اجاره پرداختی شرکتهای دولتی

185

شماره بخشنامه:

11862/1726/4/30

تاریخ بخشنامه:

1375/03/23

*مالیات اجاره پرداختی شرکتهای دولتی


شماره: 11862/1726/4/30
تاریخ: 23/03/1375
پیوست:
 
چون در خصوص کسر مالیات علی الحساب از مال الاجاره های پرداختی به شرکتهائی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است ابهاماتی مطرح گردیده لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد یادآور میگردد :
 باعنایت به مقررات تبصره 9 ماده 53اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 که بموجب آن کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع فصل اول از باب سوم قانون مذکور را از مال الاجاره هائی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند ، لذا مال الاجاره های پرداختی به شرکتهای موضوع تبصره ذیل ماده  52 قانون مذکور از این قاعده مستثنی نبوده و وجوه کسر شده از مال الاجاره آنها بعنوان پیش پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط در حساب مالیاتی آنها منظور میگردد.
 
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 52 ـ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر در این قانو…
 ماده 53 – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *