نمونه ای از آرا شعب

ماده 85 و سازمانهای وابسته به شهرداری- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: همدان

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/7155 تاریخ 1382/09/30

ماده 85 و سازمانهای وابسته به شهرداری- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: همدان


 

شماره: 7155/201
تاریخ: 30/09/1382
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1/94- 20/1/82
مربوط به مالیات حقوق کارکنان
سال عملکرد: 79 و 80
شماره حوزه مالیاتی 123
شماره سرممیزی مالیاتی 23
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان
اداره امور مالیاتی شهرستان همدان
اداره کل
 تاریخ ابلاغ رأی: 9/2/82
شماره و تاریخ ثبت شکایت 1994/201- 13/3/82)
تحویل به پست(8/3/82)
 
 
خلاصه واخواهی:1- سازمان                  کاملا وابسته به شهرداری و کل سرمایه آن برابر اساسنامه متعلق به شهرداری است.
2- کلیه احکام کارگزینی از طریق شهرداری صادر و کارکنان کارمند شهرداری می باشند نه سازمان
3- طبق ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم این سازمان از قانون نظام هماهنگ حقوق تبعیت می نماید و محاسبه مالیات حقوق نیز بر مبنای عنوان شده در ماده 85 انجام می گیرد نه بخش خصوصی.
لذا به استناد موارد فوق شهرداری ها و سازمان های تابع که از پرداخت نظام هماهنگ حقوق تبعیت می نمایند، محاسبه مالیات حقوق بر مبنای مندرج در ماده85  مذکور صورت می گیرد، خواهشمند است موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و رای صادرفرمایید.
رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی اوراق پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه مالیات عیدی سال 79 کارکنان سازمان             همدان به دلیل عدم تسلیم لیست با رعایت بند 10ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم از طریق علی الراس تعیین و تفاوت مالیات حقوق سال 80کارکنان آن سازمان ناشی از اعمال مقررات مالیاتی مربوط به بخش غیر دولتی نیز محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفته که پس از اعتراض مودی به تائید هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز رسیده است، نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مجدد مودی به شرح لایحه تسلیمی مبنی بر وابسته بودن سازمان                    به شهرداری همدان و ادعای عدم شمول مقررات محاسبه مالیات حقوق بخش غیر دولتی به آن سازمان را مورد توجه قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و اشاره به استقلال مالی و اداری سازمان مذکور طبق ماده2 اساسنامه مربوطه و همچنین مفاد رای شماره 12644-4/30 مورخ 3/11/72 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، به دلیل اینکه حقوق کارکنان سازمان موصوف از محل اعتبارات دولتی پرداخت نمی گردد، با تائید رای بدوی مبادرت به صدور رای نموده است. لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رای مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت مودی اعلام می گردد.
 
روح ا… باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
 
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *